192

آیت الله رئیسی در کنگره سرداران و چهار هزار شهید منطقه ۱۷ تهران:

برگزاری کنگره شهدا جلوه حفظ زنجیره تواصی به حق و صبر است