115

آیت الله رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و بهره‌برداری از سامانه‌های جدید تحولی:

راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‌دهد