394

در جریان سفر به استان مازندران؛

آیت الله رئیسی با تعدادی از مراجعه کنندگان به دادگستری مازندران دیدار و گفتگو کرد