505

همدان؛ مقصد بیست و ششمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه