595

آیت الله رئیسی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش:

ویژگی ارتش ما این است که ارتش ولایی است؛ این ارتش مردم را باور دارد و مردم هم به ارتش اعتماد دارند