945

آیت‌الله رئیسی در شورای عالی قضائی

آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: لغو تمامی تحریم‌‌ها و راستی‌آزمایی آن، مطالبه ملی است؛ این مطالبه ملی نباید دستاویز دعواهای سیاسی گردد.