627

جلسه شورای عالی قوه قضاییه با حضور رئیس دستگاه قضا

جلسه شورای عالی قوه قضاییه صبح روز 27 اردیبهشت با حضور رئیس قوه قضاییه و معاونین در حوزه ریاست برگزار شد.