950

جلسه شورای عالی قوه قضاییه با حضور رئیس دستگاه قضا

جلسه شورای عالی قوه قضاییه صبح روز 10 خرداد با حضور رئیس دستگاه قضا و معاونین در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد.