1118

جلسه شورای عالی قوه قضاییه با حضور رئیس دستگاه قضا

جلسه شورای عالی قوه قضاییه صبح روز 17 خرداد با حضور رئیس دستگاه قضا و معاونین وی برگزار شد.