1559

عکس/ حضور رئیسی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران