480

دیدار وزرای دفاع، ارتباطات و جهاد و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی با رئیس جمهور منتخب

امیر سرتیپ حاتمی، کاظم خاوازی و محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت و اکبر کمیجانی در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور منتخب، گزارشی از وضعیت و اقدامات وزارتخانه های دفاع، جهاد و ارتباطات ارائه کردند.