1066

تصاویر حضور سرزده رئیس جمهور منتخب در آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره)