855

تصاویر سخنرانی رئیس جمهور در مراسم شب عاشورای اجتماع بزرگ «عشیره عاشورا»