601

تصاویر حضور رئیس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم