507

تصاویر بازدید رییس جمهور از بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز