527

تصاویر نشست علمای شیعه و سنی، نمایندگان اقشار مختلف و مدیران شهرستان چابهار با حضور رئیس جمهور