781

تصاویر بازدید هوایی از مناطق مرزی ایران و افغانستان و حضور و سخنرانی در روستای ملاعلی