148

تصاویر ورود آیت الله رئیسی به شهردوشنبه پایتخت تاجیکستان