212

تصاویر اعطای مدرک دکترای افتخاری به رئیس جمهور و سخنرانی در دانشگاه ملی تاجیکستان