670

تصاویرحضور در یادمان شهدای قلاویزان واقع در نقطه صفر مرزی شهرستان مهران