102

تصاویر سخنرانی در جمع مردم دلوار در خانه-موزه رئیسعلی دلواری