64

تصاویرحضور رییس جمهور در جمع دانشجویان و اساتید در مسجد دانشگاه تهران