60

تصاویر حضور سرزده رییس جمهور در یک واحد دامداری و گفتگو با دامداران و کشاورزان