219

تصاویر حضور سرزده در اجتماع ۱۳ آبان مردم سمنان