237

تصاویر گفتگو رئیس جمهور با کارگران فضای سبز در مسیر مهدیشهر یه سمنان