633

تصاویر ورود آیت الله رئیسی به فرودگاه بین المللی عشق آباد و استقبال رسمی رئیس جمهور ترکمنستان