1033

تصاویر اقامه نماز و سخنرانی در جمع نمازگزاران مسجد شهرک امام علی (ع) بندرعباس