257

تصاویر حضور و سخنرانی در جمع اهالی روستای گورزین قشم