238

تصاویر گفتگوی رئیس جمهور با مردم هرمز در اسکله جزیره