217

تصاویردیدار وزیر امور خارجه توگو با رئیس جمهور