198

تصاویردیدار وزیر دفاع آذربایجان با رئیس جمهور