169

تصاویر امضا ۱۴ سند همکاری از سوی مقامات ایران و قطر