118

تصاویر کنفرانس مطبوعاتی دکتر رئیسی و تمیم بن حمد