148

تصاویر نشست تخصصی با تجار و اقتصاددانان قطری و ایرانی