197

تصاویر رئیس جمهور در جمع زائران راهیان نور در منطقه شلمچه