131

تصاویر بازدید رئیس جمهور از طرح های دانش بنیان در پارک علم وفناوری پردیس