333

تصاویر افتتاح و بهره برداری از دو مجتمع زنجیره ارزش گوگرد در سرخس