154

تصاویر بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مرکز رشد هوا و فضای شهید بابا ساعی ارومیه