694

تصاویر ورود دکتر رئیسی به مسقط با استقبال سلطان عمان