295

تصاویر امضای ۱۲ سند همکاری در حوزه های مختلف بین ایران و عمان