525

تصاویر بازدید از نقطه صفر مرزی جلفا و مزار شهدای مقابله با متجاوزین در سال ۱۳۲۰