99

رئیس جمهور در بازدید از کشتارگاه صنعتی دام جونقان

تمهیدات لازم برای فعالیت با حداکثر ظرفیت سریع تر فراهم شود دو سال پیش بود که با پیگیری آقای رئیسی در کسوت ریاست دستگاه قضا ، واگذاری این کشتارگاه به بخش خصوصی به خاطر تخلفات زیادش ابطال شد