528

رئیس جمهور در بازدید از کشتارگاه صنعتی دام جونقان

تمهیدات لازم برای فعالیت با حداکثر ظرفیت سریع تر فراهم شود دو سال پیش بود که با پیگیری آقای رئیسی در کسوت ریاست دستگاه قضا ، واگذاری این کشتارگاه به بخش خصوصی به خاطر تخلفات زیادش ابطال شد