224

رئیس جمهور در جمع آحاد مردم چهارمحال و بختیاری و با اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام علیه ملت ایران

به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران ، یک قدم از مواضع خود ، عقب نشینی نخواهیم کرد