528

شرکتهای دانش بنیان زمینه خوبی برای همکاری دو کشور فراهم می کنند