119

تصاویر نشست هیئت های عالیرتبه ایران و ترکمنستان