462

تصاویر نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و ترکمنستان و امضاء اسناد همکاری بین دو کشور