613

تصاویر اجتماع مردمی هسته های جهاد , پیشرفت در حسینیه جماران