432

اوج گیری سیاست راهبردی تعامل با همسایگان

ملاقات در سطح عالی با مقامات ۱۴ کشور منطقه فقط در ۵۰ روز