494

خزر میراث و سرمایه کشورهای ساحلی است

رئیس جمهور در آستانه سفر به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر :