577

تصاویر اولین جلسه شورای عالی جهاد سازندگی و بازدید از نمایشگاه رویداد ملی همه با هم